Vedtekter

 

NSFs lover

Revidert i 1998, 2002 og 2014, 2018

§1. NAVN, TILSLUTNING

Forbundets navn er Norske Sportsjournalisters Forbund (NSF). NSF er tilsluttet det internasjonale sportsjournalistforbundet (AIPS) og dets Europa-seksjon UEPS.

NSF er stiftet 15.12.1921. Da under navnet Sportsjournalistenes Klubb.

§2. FORMÅL

Forbundets formål er å ivareta portsjournalistenes faglige intersser og å bistå arrangører i spørsmål om akkreditering og pressens arbeidsforhold.

§3. OPPTAKSVILKÅR OG MEDLEMSKAP

 1. Styret i NSF kan som medlemmer oppta fast ansatte medarbeidere med sportsjournalistikk som hovederverv, og som ellers fyller de redaksjonelle vilkårene for medlemskap i Norsk Journalistlag.

 2. Medlemskap kan også innvilges frilansere som kan dokumentere sportsjournalistikk som hovederverv. Det samme gjelder vikarer som kan dokumentere at vikariatet varer minst seks måneder. I NSF defineres sportsjournalistikk som fri, uavhengig utøvelse av journalistikk etter samme norm som Norsk Journalistlags kriterier.

 3. Den styret til enhver tid engasjerer som forbundets forretningsfører, har krav på medlemskap.

 4. Når særlige grunner taler for det, kan styret gi dispensasjon fra de lovfestede opptaksvilkår. Styret skal i såfall gi en kortfattet skriftlig begrunnelse for årsmøtet. På årsmøtet 2014 ble det gitt en åpning for å åpne medlemskap for såkalte tilkallingsvikarer, uten at de garantert har 50 prosent inntekt. Medlemskap må som vanlig anbefales av avdelingsleder. Dette på grunn av færre faste ansettelser i bransjen.

 5. Medlemmer som midlertidig er ute av yrket, kan mot skriftlig redegjørelse til styret normalt få sitt medlemskap forlenget.

 6. Ethvert medlem plikter å opplyse styret om endringer i sitt arbeidsforhold som kan ha betydning for medlemskapet. Unnlatelse av dette vil kunne medføre eksklusjon.

 7. Et medlem som melder seg ut av forbundet, eller slutter som sportsjournalist, mister sine rettigheter i forbundet. Utmeldingen skal skje skriftlig til styret.

 8. Hvis et medlem ikke har betalt medlemskontingenten innen utgangen av mars måned, har styret rett til å stryke vedkommende av medlemslista etter forutgående skriftlig varsel. Betaling poststemplet etter 1. April medfører et purregebyr. Medlemmer som av denne grunn strykes av medlemslista kan først oppnå nytt medlemskap etter at den forfalte kontingenten er betalt. Dessuten må vedkommende betale ny innmeldingsavgift.

 9. Styret kan til enhver tid ta opp et medlemskap til revurdering. Om et medlem blir strøket, kan dette innen tre uker ankes inn for årsmøtet. Der avgjøres saken med 2/3 dels flertall.

 10. Styret er pliktig til å vurdere eksklusjon av medlemmer som har misbrukt sitt medlemskap. I slike saker skal styret innhente skriftlig forklaring fra medlemmet, som har fire ukers frist til å avgi forklaring fra styrets henvendelse er poststemplet. Eksklusjon kan ankes inn for årsmøtet.

§4. ÅRSMØTET

 1. Årsmøtet, som er forbundets høyeste myndighet, holdes etter årsskiftet og fortrinnsvis innen utgangen av juni måned.

 2. Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkalling er sendt medlemmene i henhold til lovene.

 3. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig senest en måned før møtet holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 14 dager før møtet. Årsmøtedokumentene sendes medlemmene en uke før årsmøtet.

 4. Alle NSFs medlemmer, inkludert æres- og honnørmedlemmer, er stemmeberettiget og har tale- og forslagsrett. Årsmøtet avgjør sakene ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Ved lovendring kreves 3/4 flertall blant de frammøtte. Forslag om lovendring kan bare behandles på ordinært årsmøte.

 5. Dagsorden:

  1. Åpning og konstituering.

  2. Valg av dirigent.

  3. Valg av sekretær for årsmøtet.

  4. Valg av to stemmetellere.

  5. Styrets beretning.

  6. Revidert regnskap.

  7. Fastsettelse av innmeldingsavgift og kontingent for neste år.

  8. Forslag til lovendring(er).

  9. Innkomne forslag

  10. Valg

   1. Det ene året velges leder, sekretær og to styremedlemmer, samt ett varamedlem. Påfølgende år velges nestleder, kasserer og ett styremedlem, samt ett varamedlem. Alle valg gjelder for to år og gjøres enkeltvis.

   2. Valg av revisor og vararevisor for ett år.

   3. Valg av valgkomite for ett år.

  11. Avslutning.

§5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig minst en uke før møtet holdes.

§6. STYRET

Styret består av syv medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer, samt to varamedlemmer.
Styret ivaretar forbundets og de enkelte medlemmenes interesser, sammenkaller til medlemsmøter og årsmøter og avgir årlig beretning og regnskap.
Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer, inkludert varamedlemmer, er tilstede. Det daglige arbeid med forbundets økonomi kan foretas av en forretningsfører som ikke har stemmerett i styret.

§7. ÆRES- OG HONNØRMEDLEMMER

 1. Som æresmedlemmer av NSF kan utnevnes medlemmer som har utført et usedvanlig dyktig og langvarig arbeide for forbundet. Også andre fremragende, ekstraordinære fortjenester kvalifiserer til æresmedlemskap. Styret oppnevner æresmedlemmer og kunngjør dette for årsmøtet. Disse beholder de rettigheter som følger vanlig medlemskap i forbundet. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 2. Sportsjournalister som har vært medlemmer i minst ti år, og som går av med pensjon eller førtidspensjoneres, kan etter søknad opptas som honnørmedlemmer. De betaler en mindre kontingent (vedtatt i 2018) og beholder vanlige rettigheter innen forbundet.

 3. Sportsjournalister som etter minst 20 år i yrket går over i annen virksomhet, kan etter søknad også opptas som honnørmedlemmer. De betaler vanlig kontingent inntil de går av med pensjon eller førtidspensjoneres. Da betaler de en mindre kontingent.

§8. Stipend- og hjelpefond

Etter årsmøtevedtak kan det avsettes en del av overskuddet til stipend- og hjelpefond. Stipend- og hjelpefondet kan benyttes til stipend for sportsjournalister som ønsker videreutdannelse. Fondet kan også benyttes til hjelp til familie ved et medlems død.

§9. Kåringer

 1. Forbundet skal hvert år ved årets utgang kåre årets utøver/lag. Kåringen skjer ved avstemning blant forbundets medlemmer. Den enkelte kan bare stemme på en utøver/lag. Den utøver eller det lag som til sammen får flest stemmer, er vinner av Sportsjournalistenes Statuett. Samme utøver kan flere ganger bli kåret som statuettvinner, men får ved senere anledninger bare gravert et merke til å feste på statuettsokkelen.

§10. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av NSF forutsetter 3/4 flertall blant de frammøtte på to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Hvis forbundet oppløses, skal eventuelle midler tilfalle Norsk Journalistlag.